help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !

ONTWERP VAN DECREET - tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-general voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO

ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Assemblée: Vlaams Parlement
Session: 2005/2006
Document: 704
Informations complémentaires 704/1 Advies van de Raad van State - p. 19-26
704/2/3/4