help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
300 résultats trouvés
page sur 20
Date Nature Intitulé Moniteur Page  
31/07/1990 OmzVO
BA-690/10

Omzendbrief nr. BA-690/10 van 31 juli 1990 betreffende de aanstelling van gemeentelijk onderwijzend personeel in tijdelijk verband (gewoon kleuter-, lager- en basisonderwijs) door het college van burgemeester en schepenen

07/09/1990 17206
31/07/1990 L

Loi du 31 juillet 1990 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (ONG), faite à Strasbourg le 24 avril 1986

21/12/1990 23673
31/07/1990 AMAF

Arrêté ministériel du 31 juillet 1990 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale

04/09/1990 16918
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1987, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989, waarbij om te jagen in het Vlaamse Gewest het jachtverlof C vereist wordt

14/08/1990 15821
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 1989 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtweddetoelage in het gesubsidieerd onderwijs

30/11/1990 22339
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de procedure en de modaliteiten inzake de lokale autonomie en inspraakregeling in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen

22/08/1990 16139
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken, en de praktische vakken in de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs en aanvullend secundair beroepsonderwijs

25/08/1990 16416
31/07/1990 AMAF

Arrêté ministériel du 31 juillet 1990 modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 1974 déterminant le modèle des formulaires et documents nécessaires à l'application de la réglementation sur le droit à un minimum de moyens d'existance (Minimex)

31/08/1990 16757
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot instelling en organisatie van een impulsprogramma milieutechnologie

31/08/1990 16794
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de organisatie, de normering en de financiering van de erkende vorming in het kader van deeltijdse leerplicht

31/08/1990 16801
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende samenstelling van de commissie voor advies inzake erkenning van vormingsprogramma's voor de vervulling van deeltijdse leerplicht

31/08/1990 16807
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs

01/09/1990 16865
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vaststelling van het aanwendingspercentage van het totaal aantal aanvaardbare lestijden in het onderwijs voor sociale promotie

07/09/1990 17184
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 tot oprichting van een Studie- en Begeleidingscommissie tot structurering van de diensten van de Vlaamse Regering

11/09/1990 17371
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende verlenging van de voorlopige erkenning van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen

13/09/1990 17494