help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
300 résultats trouvés
page sur 12
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
31/07/1990 OmzVO
BA-690/10

Omzendbrief nr. BA-690/10 van 31 juli 1990 betreffende de aanstelling van gemeentelijk onderwijzend personeel in tijdelijk verband (gewoon kleuter-, lager- en basisonderwijs) door het college van burgemeester en schepenen

07/09/1990 17206 --
31/07/1990 L

Loi du 31 juillet 1990 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (ONG), faite à Strasbourg le 24 avril 1986

21/12/1990 23673 19117
31/07/1990 AMAF

Arrêté ministériel du 31 juillet 1990 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale

04/09/1990 16918 U - D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1987, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989, waarbij om te jagen in het Vlaamse Gewest het jachtverlof C vereist wordt

14/08/1990 15821 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 1989 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtweddetoelage in het gesubsidieerd onderwijs

30/11/1990 22339 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de procedure en de modaliteiten inzake de lokale autonomie en inspraakregeling in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen

22/08/1990 16139 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken, en de praktische vakken in de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs en aanvullend secundair beroepsonderwijs

25/08/1990 16416 --
31/07/1990 AMAF

Arrêté ministériel du 31 juillet 1990 modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 1974 déterminant le modèle des formulaires et documents nécessaires à l'application de la réglementation sur le droit à un minimum de moyens d'existance (Minimex)

31/08/1990 16757 U - D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot instelling en organisatie van een impulsprogramma milieutechnologie

31/08/1990 16794 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de organisatie, de normering en de financiering van de erkende vorming in het kader van deeltijdse leerplicht

31/08/1990 16801 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende samenstelling van de commissie voor advies inzake erkenning van vormingsprogramma's voor de vervulling van deeltijdse leerplicht

31/08/1990 16807 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs

01/09/1990 16865 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vaststelling van het aanwendingspercentage van het totaal aantal aanvaardbare lestijden in het onderwijs voor sociale promotie

07/09/1990 17184 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 tot oprichting van een Studie- en Begeleidingscommissie tot structurering van de diensten van de Vlaamse Regering

11/09/1990 17371 --
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende verlenging van de voorlopige erkenning van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen

13/09/1990 17494 --
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende enerzijds de vaststelling van de toegelaten programmaties, omvormingen en herstructureringen in het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 1990-1991 en anderzijds houdende toelating tot oprichting van een nieuwe instelling voor secundair onderwijs voor sociale promotie

13/09/1990 17498 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende oprichting van de Vlaamse Adviescommissie voor de Perinatale Zorg

21/09/1990 18076 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot bepaling van de beroepsgerichte opleidingen in uitvoering van artikel 5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot bepaling van het minimumbedrag, de wijze van innen en de eventuele gehele of gedeeltelijke vrijstellingen van het inschrijvingsgeld opgelegd aan de studenten en leerlingen van het onderwijs voor sociale promotie

22/09/1990 18199 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

26/09/1990 18321 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan voor sommige categorieën jongeren van 18 tot 25 jaar

26/09/1990 18327 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1983 tot vaststelling van de regelen inzake omslag van het deel van het Gemeentefonds dat aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest toevalt

04/10/1990 18878 D
31/07/1990 BVR

NIEUW OPSCHRIFT [Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs en betreffende de aanvangsbegeleiding in (semi-)internaten en tehuizen] Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs

20/10/1990 20108 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juli 1987 tot vaststelling van de voor logiesverstrekkende bedrijven geldende exploitatievoorwaarden en tot regeling van de toekenning van de voor die exploitatie vereiste vergunningen

24/10/1990 20334 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

24/10/1990 20343 D
31/07/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

26/10/1990 20510 D