help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
233 résultats trouvés
page sur 10
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 mars 2017 portant modification de dénominations dans diverses réglementations applicables à Bruxelles urbanisme & patrimoine

07/04/2017 48938 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

07/04/2017 48941 --
31/03/2017 DVO

Decreet van 31 maart 2017 houdende instemming met 1° het aanvullende akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949, zoals gewijzigd door het eerste protocol, ondertekend te Straatsburg op 9 december 1987 en door het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016; 2° het tweede protocol, ondertekend te Brussel op 15 april 2016 tot wijziging en aanvulling van het onder 1° vermelde aanvullende akkoord

19/04/2017 51906 59465
31/03/2017 DVO

Decreet van 31 maart 2017 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

19/04/2017 51908 --
31/03/2017 ACCCF
2016/789

Arrêté 2016/789 du Collège de la Commission communautaire française du 31 mars 2017 établissant un modèle de diplôme sanctionnant les études dans la filière de coordination et d'encadrement au sein de la formation chef d'entreprise de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

21/04/2017 52896 60980
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, met het oog op het aanpassen van de bosbehoudsbijdrage en het toevoegen van een procedure tot afwijking op het verbod tot ontbossen, zoals vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet

27/04/2017 53597 60913
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding

27/04/2017 53601 61061
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2017 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert - Deelgebied 1. Projectgrindwinning Elerweerd' in Dilsen-Stokkem en Maaseik

27/04/2017 53651 --
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede

04/05/2017 54692 60562
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 betreffende de inwerkingtreding van artikel 267, tweede en derde lid, van het Gemeentedecreet en artikel 144 van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet

04/05/2017 54698 60999
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2017 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 'Vallei van de Nederaalbeek' in Maarkedal

04/05/2017 54895 --
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones

09/05/2017 55498 61028
31/03/2017 AGRBC

Arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 relatif à l'organisation de l'examen de base, de la formation initiale et de la formation continue dans le cadre de la phytolicence

09/05/2017 55593 60244 + 59867
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de criteria en de multicriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek

10/05/2017 55861 59541
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 tot regeling van de samenstelling en werking van de Vlaamse Dierentuinencommissie

12/05/2017 56370 60954
31/03/2017 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, wat betreft de voorwaarden voor de technische dienst laatste fase

22/05/2017 58693 60551 pp
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales

08/09/2017 82993 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2014 relatif aux logements inoccupés

08/09/2017 82994 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif aux sociétés de crédit social

08/09/2017 82996 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 2015 relatif à la coordination de la statistique régionale et au fonctionnement de l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse

08/09/2017 82997 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social

08/09/2017 82999 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement

08/09/2017 83000 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2013 désignant le fonctionnaire dirigeant de la Cellule des Logements inoccupés

08/09/2017 83001 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer

08/09/2017 83003 --
31/03/2017 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté du 28 février 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les agents régionaux détenant la liste des logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure aux seuils fixés par le Gouvernement

08/09/2017 83002 --