help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
349 résultats trouvés
page sur 24
Date Nature Intitulé Moniteur Page  
31/01/2014 AMRBC

Arrêté ministériel du 31 janvier 2014 accordant délégation de pouvoir et de signature pour la gestion administrative et financière des allocations de relogement

11/02/2014 12118
31/01/2014 CircAF
GPI 78

Circulaire ministérielle GPI 78 du 31 janvier 2014 relative au traitement de l'information au profit d'une approche intégrée du terrorisme et de la radicalisation violente par la police

17/02/2014 13028
31/01/2014 AMAF

Arrêté ministériel du 31 janvier 2014 portant des dispositions diverses en matière d'accise

21/02/2014 14377
31/01/2014 DVO

Decreet van 31 januari 2014 houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische regering en de Macedonische regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Brussel op 6 juli 2010

24/02/2014 14589
31/01/2014 DVO

Decreet van 31 januari 2014 houdende instemming met het verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar honderdste zitting in Genève op 16 juni 2011

24/02/2014 14590
31/01/2014 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW kunnen worden gesloten

24/02/2014 14592
31/01/2014 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen

27/02/2014 17122
31/01/2014 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 houdende de differentiatie in de financiële bijdrage die de houder van een buitenlands studiebewijs moet betalen aan de erkenningsautoriteit voor een onderzoek met betrekking tot de erkenning van het buitenlandse studiebewijs

27/02/2014 17125
31/01/2014 DVO

Decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant

28/02/2014 17458
31/01/2014 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties

19/03/2014 22366
31/01/2014 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast

24/03/2014 23062
31/01/2014 AccC

Accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions et à la constitution d’un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d’une institution commune telle que visée à l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

14/05/2014 39190
30/01/2014 AR

Arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat

03/02/2014 9118
30/01/2014 MBVO

Vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van 30 januari 2014 tot overdracht van het recht op cofinanciering

05/02/2014 9671
30/01/2014 A

Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van het afdelingshoofd van 30 januari 2014 houdende de delegatie van bevoegdheden aan sommige personeelsleden van de afdeling Commercieel Beheer

05/02/2014 9674