help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
Titel I : Algemene bepalingen (art. 2 - 4)
Hoofdstuk I : Definities (art. 2)
Hoofdstuk II : Zending van de hogescholen en toepassingsgebied (art. 3 - 4)
Titel II : Organisatie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening (art. 5 - 63)
Hoofdstuk I : Organisatie van het onderwijs (art. 5)
Afdeling 1 : Studiegebieden (art. 5)
Afdeling 2 : Voltijds en deeltijds studeren (art. 6)
Afdeling 3 : Contactonderwijs op afstand (art. 7)
Afdeling 4 : Opleidingen (art. 8)
Onderafdeling 1 : Basisopleidingen (art. 9 - 17)
Onderafdeling 2 : Voorgezette opleidingen (art. 18 - 19)
Onderafdeling 3 : Posthogeschoolvorming (art. 20)
Afdeling 6 : Inschrijving van de student (art. 27 - 30)
Afdeling 7 : Inschrijvingsgeld en examengeld (art. 31 - 35)
Afdeling 8 : Opleidingsprogramma en studieomvang (art. 36 - 41)
Afdeling 9 : Organisatie van het academiejaar (art. 42)
Afdeling 10 : Organisatie van de examens en bekrachtiging van de studie (art. 43 - 48)
Afdeling 11 : Diploma's en graden (art. 49 - 51)
Afdeling 12 : Examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap (art. 52)
Afdeling 13 : Taalregeling (art. 53)
Afdeling 14 : Onderwijs- en examenregeling : studiecontract (art. 54 - 56)
Afdeling 15 : Gelijkwaardigheid (art. 57)
Hoofdstuk II : Kwaliteitsbewaking (art. 58 - 60)
Hoofdstuk II : Samenwerkingsakkoorden (art. 61 - 63)
Titel III : Rechtspositieregeling van het personeel van de hogescholen (art. 64 - 171)
Hoofdstuk I : Gemeenschappelijke bepalingen (art. 64 - 96)
Afdeling 1 : Administratieve standen (art. 64 - 76)
Onderafdeling 1 : Algemene bepalingen (art. 64 - 66)
Onderafdeling 2 : Dienstactiviteit (art. 67 - 69)
Onderafdeling 3 : Non-activiteit (art. 70 - 73)
Onderafdeling 4 : Terbeschikkingstelling (art. 74 - 76)
Afdeling 2 : Evaluatie (art. 77)
Afdeling 3 : Tucht (art. 78 - 88)
Afdeling 4 : Toegang tot de ambten (art. 89 - 91)
Afdeling 5 : Einde aanstelling en definitieve ambtsneerlegging (art. 92 - 96)
Hoofdstuk II : Onderwijzend personeel (art. 97 - 150)
Afdeling 1 : Algemene bepalingen (art. 97 - 100)
Afdeling 2 : Samenstelling, taakomschrijving en opdracht (art. 101 - 115)
Afdeling 3 : Werving, bevordering en ambtswijziging (art. 116 - 127)
Afdeling 4 : Toegang tot de ambten (art. 128 - 134)
Afdeling 5 : Bezoldigingsregeling (art. 135 - 146)
Afdeling 6 : Cumulatieregeling (art. 147 - 150)
Hoofdstuk III : Administratief en technisch personeel (art. 151 - 171)
Afdeling 1 : Toepassingsgebied (art. 151)
Afdeling 2 : Loopbaanstructuur (art. 152 - 154)
Afdeling 3 : Bezoldigingsregeling (art. 155 - 162
Afdeling 4 : Toewijzing van betrekkingen (art. 163 - 168)
Afdeling 5 : Anciënniteiten (art. 169)
Afdeling 6 : Cumulatieregeling (art. 170 - 171)
Titel IV : Financiering en beheer van de hogescholen (art. 172 - 253)
Hoofdstuk I : Financiering van de werking van de hogescholen (art. 172 - 195)
Afdeling 1 : Werkingsuitkeringen (art. 172 - 173)
Afdeling 2 : Financierbaarheid hogescholen (art. 174)
Afdeling 3 : Financierbaarheid opleidingen (art. 175 - 176)
Afdeling 4 : Financierbaarheid studenten (art. 177)
Afdeling 5 : Berekening financiering (art. 178 - 195)
Hoofdstuk : Financiering van de investeringen (art. 196 - 206)
Afdeling 1 : Investeringen (art. 196 - 200)
Afdeling 2 : Investeringsdiensten (art. 201 - 206)
Onderafdeling 1 : De Vlaamse autonome hogescholen (art. 201 - 205)
Onderafdeling 2 : Gesubsidieerde hogescholen (art. 206)
Hoofdstuk III : Financiering en beheer van de sociale voorzieningen (art. 207 - 215)
Hoofdstuk IV : Beheer van de hogeschool (art. 216 - 239)
Afdeling 1 : Beheer van de goederen (art. 216 - 217)
Afdeling 2 : Activiteiten van de hogeschool (art. 218 - 222)
Onderafdeling 1 : Inkomsten uit onderwijsverstrekking (art. 218)
Onderafdeling 2 : Oneerlijke concurrentie en publiciteit (art. 219 - 222)
Afdeling 3 : Begroting (art. 223 - 229)
Afdeling 4 : Vaststelling van de personeelsformatie (art. 230 - 232)
Afdeling 5 : Boekhouding (art. 233)
Afdeling 6 : Jaarrekening en jaarverslag (art. 234 - 239)
Hoofdstuk V : Beheerscontrole (art. 240 - 253)
Afdeling 1 : Definitie van de controle (art. 240 - 241)
Afdeling 2 : De commissarissen van de Vlaamse regering (art. 242 - 252)
Afdeling 3 : Controle van de v.z.w.'s voor sociale voorzieningen (art. 253)
Titel V : Bestuur en medezeggenschap (art. 254 - 304)
Hoofdstuk 1 : De Vlaamse autonome hogeschool (art. 254 - 282)
Afdeling 1 : Algemene bepalingen (art. 254 - 256)
Afdeling 2 : Bestuurstructuur van de Vlaamse autonome hogescholen (art. 257 - 266)
Onderafdeling 1 : Algemene bepaling (art. 257)
Onderafdeling 2 : De raad van bestuur (art. 258 - 266)
Onderafdeling 3 : Het bestuurscollege (art. 267 - 271)
Onderafdeling 4 : De algemeen directeur (art. 272 - 273)
Onderafdeling 5 : De departementen en andere bestuursorganen (art. 274 - 279)
Afdeling 3 : De onderhandelingscomités (art. 280 - 281)
Afdeling 4 : De studentenraad (art. 282)
Hoofdstuk II : Algemene samenwerkingsverbanden (art. 283)
Hoofdstuk III : Het bestuur van en de medezeggenschap in de subsidieerde hogescholen (art. 284 - 304)
Afdeling 1 : Algemene bepalingen (art. 284 - 288)
Afdeling 2 : De medezeggenschapsorganen (art. 289 - 300)
Onderafdeling 1 : De academische raad (art. 289 - 295)
Onderafdeling 2 : De departementale raad (art. 296 - 299)
Onderafdeling 3 : De studentenraad (art. 300)
Afdeling 3 : De onderhandelingscomités (art. 301 - 304)
Titel VI : Bijzondere bepalingen (art. 305 - 312)
Wijziging DVR 12/06/1991, art. 80, 126
Titel VII : Overgangsbepalingen (art. 313 - 346)
Hoofdstuk I : Overgangsbepalingen betreffende de organisatie van het onderwijs (art. 313 - 314)
Hoofdstuk II : Overgangsbepalingen betreffende het personeel (art. 315 - 340)
Afdeling 1 : Algemeen (art. 315 - 316)
Afdeling 2 : Onderwijzend personeel (art. 317 - 332)
Afdeling 3 : Administratief en technisch personeel (art. 333 - 338)
Afdeling 4 : Andere overgangsbepalingen (art. 339 - 340)
Hoofdstuk III : Overgangsbepalingen betreffende de financiering en het beheer (art. 341 - 346)
Afdeling 1 : Overgangsbepalingen betreffende de werkingsuitkeringen (art. 341)
Wijziging DVR 31/07/1990, art. 2
Afdeling 2 : Overgangsbepalingen betreffende de investeringen (art. 342 - 346)
Onderafdeling 1 : Vlaamse autonome hogescholen (art. 342)
Onderafdeling 2 : Gesubsidieerd onderwijs (art. 343)
Onderafdeling 3 : Andere overgangsbepalingen (art. 344 - 346)
Titel VIII : Opheffings- en slotbepalingen (art. 347 - 369)
Hoofdstuk I : Opheffingsbepalingen (art. 347 - 368) - treden in werking op door de Vlaamse regering te bepalen data


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 13/07/1994
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/08/1994
Page:22064
Avis du Conseil d'Etat 22873
Entrée en vigueur / Effet Artikel 99 pp.: 01/09/1995 (BVR 09/05/1996)
Artikel 356, 1° : 01/09/1996 (BVR 03/12/1996)
Artikel 358 : 01/09/1995 (BVR 10/06/1997)
Art. 359, 1° en 365, 73° : 01/09/1995 (BVR 28/07/1995)
Artikel 366, 11° en 14° : 01/01/1996 (BVR 03/05/1995 )
Art. 347 tot 367 : 01/09/1995 - 01/01/1996 (BVR 09/05/1996)
Art. 368 : 01/09/1995 (BVR 15/07/1997)

Zie artikel 369

Période de vigueur du ... au 30/09/2013
Remarques Art 366, 4°: de opheffingsbepaling heeft vermoedelijk betrekking op het koninklijk besluit van 19/06/1967 (en niet dat van 19/07/1967)