help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
228 résultats trouvés
page sur 10
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning

12/11/2015 68339 58258 + 58162
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen

19/11/2015 69508 58330
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur - regio Zenne-Dijle-Pajottenland 'landbouw-, natuur- en bosgebieden Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden'

19/11/2015 69529 58208
30/10/2015 AR

Arrêté royal du 30 octobre 2015 relatif à l'accès direct du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes aux données et informations de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police

20/11/2015 69683 57796
30/10/2015 AR

Arrêté royal du 30 octobre 2015 relatif à l'accès direct de l'Organe de contrôle aux données et informations de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police

20/11/2015 69692 57797
30/10/2015 AR

Arrêté royal du 30 octobre 2015 relatif à l'accès direct du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité et de son Service d'enquêtes aux données et informations de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police

20/11/2015 69699 57798
30/10/2015 AR

Arrêté royal du 30 octobre 2015 relatif aux conditions afférentes à la communication des données à caractère personnel et des informations des services de police belges aux membres d'Interpol et à Interpol

20/11/2015 69706 57795
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Vlaamse Leemstreek" in Geraardsbergen, Haaltert, Ninove, Oudenaarde, Zottegem, Zwalm en Halle, Landen, Lennik en Tienen

20/11/2015 69906 58207
30/10/2015 DVO

Decreet van 30 oktober 2015 houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap

24/11/2015 70177 57632
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen

24/11/2015 70184 --
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel

25/11/2015 70412 58186
30/10/2015 DVO

Decreet van 30 oktober 2015 houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL (O.I.C.P. - INTERPOL), ondertekend te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014

26/11/2015 70574 57095
30/10/2015 DVO

Decreet van 30 oktober 2015 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, ondertekend te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014

26/11/2015 70576 57453
30/10/2015 DVO

Decreet van 30 oktober 2015 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

26/11/2015 70575 57547
30/10/2015 DVO

Decreet van 30 oktober 2015 houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 2014

26/11/2015 70577 57094
30/10/2015 AR

Arrêté royal du 30 octobre 2015 modifiant l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers

27/11/2015 70991 58115
30/10/2015 AMAF

Arrêté ministériel du 30 octobre 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 8 septembre 1993 fixant le niveau des cours donnés dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers

27/11/2015 70994 58116
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen

27/11/2015 71004 57735
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

27/11/2015 71008 58123
30/10/2015 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen, wat betreft de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

04/12/2015 72173 58209
30/10/2015 MBVO

Ministerieel besluit van 30 oktober 2015 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden inzake artikel 93, § 1 en artikel 143 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 aan het hoofd van de entiteit die bevoegd is voor de uitvoering van het Kunstendecreet

17/07/2017 73080 --
29/10/2015 ArrêtCC
152/2015

Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 152/2015 van 29 oktober 2015 "vernietigt [artikel 33, tweede lid, in zoverre het van toepassing is op bestuurlijke lus, en] de artikelen 34 en 49, § 4, laatste lid, van het Vlaamse decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges"

22/12/2015 76911 --
29/10/2015 AR

Arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique

05/11/2015 67431 58181
29/10/2015 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2015 modifiant l’arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

05/11/2015 67455 57974
29/10/2015 AR

Arrêté royal du 29 octobre 2015 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92

06/11/2015 67815 U - D