help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/05/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/2014
Pagina:42528
Advies van de Raad van State 56035
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2014 ("eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het BS met uitzondering van de punt 2° van artikel 1, dat in werking treedt op de eerste dag van de maand na de publicatie ervan in het BS.")

Periode van geldigheid van 01/07/2014 tot ...