help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 221648 van 6 december 2012

"De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 7 oktober 2011 ‘tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding’ doch enkel voor zover het de salarisschalen vaststelt voor het ambt van directeur basisonderwijs met de kengetallen 779, 828 en 879."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2012
Nummer: 221648
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/09/2013
Pagina:65889
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepaling met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/09/2011

Periode van geldigheid van 01/09/2011 tot ...