help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/05/2017
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/05/2017
Page:59882
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op vergunningsaanvragen die worden ingediend na 30 juni 2017, op voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering wordt verstuurd na 30 juni 2017 en op onderhandse overeenkomsten afgesloten na 30 juni 2017, authentieke akten waarvan
De onderhandse overeenkomst is afgesloten na 30 juni 2017, op authentieke akten verleden na 30 juni 2017 in geval er geen onderhandse overeenkomst is afgesloten en openbare verkopen waarvan de verkoopverrichtingen zijn aangevat na 30 juni 2017.


Période de vigueur du 08/06/2017 au ...