help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van 1 april 2015 houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden en directeurs van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2015
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2015
Pagina:23135
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2015
Art. 15, 5°: op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen en het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van “topstuk”, tot omzetting van de verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen, wat betreft de werking van de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed en tot wijziging van diverse andere bepalingen.
Art. 17: 01/10/2015

Periode van geldigheid van 01/04/2015 tot 31/12/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.