help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 25423 van 31 mei 1985

"Alle bepalingen van hoofdstuk III, afdeling I, « schoolbevolkingsminima », van het bestreden besluit van 30 maart 1982 worden ten dele vernietigd, te weten in zoverre die bepalingen in het algemeen stellen of er impliciet van uitgaan, toepasselijk te zijn op « elke » onderwijsinrichting, en zij alzo geen uitzondering maken voor de inrichtingen waarvoor de betrokken inrichtende machten het onderwijsaanbod onder geen enkel oogpunt uitbreiden – geen verruiming van het onderwijspakket, geen nieuwe vestigingen , geen verruiming van de bestaande schoolbehuizing.

§ 2. in diezelfde afdeling I, « Schoolbevolkingsminima », worden bijkomend ten dele vernietigd:

1° de artikelen 18 en 19, doch enkel in zoverre zij van toepassing zijn op onderwijsinrichtingen die oordelen, op grond van artikel 3, § 2, zesde lid, van de wet van 29 mei 1959, niet tot een scholengemeenschap te kunnen toetreden;

2° de inleidende zin van het eerste lid van artikel 21, doch enkel in zoverre die zin tot gevolg heeft de toepassing van de in dat lid vermelde schoolbevolkingsminima op de hiervoor onder 1° vermelde, buiten elke scholengemeenschap blijvende onderwijsinrichtingen in de weg te staan;

3° eensdeels, het 1° en 2° en, andersdeels, het 3° van het tweede lid van artikel 25, meer bepaald in dezelfde mate met betrekking tot dezelfde soort scholen als hiervoor respectievelijk onder het 1° en het 2° zijn bedoeld."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/1985
Nummer: 25423
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 25/10/1985
Pagina:15745
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 30/03/1982

Periode van geldigheid van 30/03/1982 tot ...