help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
296 résultats trouvés
page sur 12
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
29/06/2002 RINAMI

Règlement du 29 juin 2002 - Institut national d'assurance maladie-invalidité - Recommandations et standards - Nomenclature des prestations de santé

29/06/2002 29534 --
28/06/2002 AvisAF

Avis du 28 juin 2002 - Institut belge des services postaux et des télécommunications - Communication relative à la mise à disposition des accords d'interconnexion conclus par des organismes puissants

28/06/2002 29416 --
28/06/2002 AvisAF

Avis du 28 juin 2002 - Communication de la liste des zones excédentaires

28/06/2002 29425 --
28/06/2002 MBVO

Ministerieel besluit van 28 juni 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

29/06/2002 29611 D
28/06/2002 CircAF
420

Circulaire ministérielle n° 420 du 28 juin 2002 relative à la notification des médicaments homéopathiques

09/07/2002 30743 --
28/06/2002 DVO

Decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding

11/07/2002 31072 32713
28/06/2002 AMAF

Arrêté ministériel du 28 juin 2002 - Modification des normes et prescriptions afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation (approbation)

17/07/2002 32368 --
28/06/2002 OmzVO
BA-2002/10

Omzendbrief BA-2002/10 van 28 juni 2002 betreffende het inzage- en afschriftrecht van de leden van de gemeenteraden, de politieraden, de provincieraden en de raden voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot e-mailberichten en geïnformatiseerde stukken

19/07/2002 32644 --
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 houdende de organisatie van de Vlaamse Monumentenprijs

20/07/2002 32691 32925
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs

25/07/2002 33183 32782
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2002-2003

25/07/2002 33184 D
28/06/2002 DVO

Decreet van 28 juni 2002 houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen en de Slotakte, ondertekend in Nice op 26 februari 2001

01/08/2002 33750 32584
28/06/2002 BVR

NIEUW OPSCHRIFT [Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Titel IV, hoofdstuk II en Titel V, hoofdstuk IV van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018] Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

01/08/2002 33752 32535 + 31093
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen

01/08/2002 33776 32491
28/06/2002 DVO

Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen - I

14/09/2002 40896 33027 + 33416
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen

17/09/2002 41115 33094
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen

24/09/2002 43209 D
28/06/2002 CGAF

3e Contrat de gestion entre l'Etat et La Poste SA de droit public

24/09/2002 43184 --
28/06/2002 AMAF

Arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes

05/10/2002 45241 32843
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 november 1995 betreffende de begroting en de personeelsformatie voor de hogescholen en de v.z.w.'s sociale voorzieningen in de Vlaamse Gemeenschap

25/10/2002 49091 33086
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 betreffende de steun voor de binnenvaart

05/11/2002 50098 32849
28/06/2002 AGCF

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 2002 portant exécution de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 octobre 1996 réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française

26/11/2002 52698 --
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

13/12/2002 55998 32070
28/06/2002 MBVO

Ministerieel besluit van 28 juni 2002 betreffende de mobiliteitsconvenants

24/03/2003 14131 --
27/06/2002 AMAF

Arrêté ministériel du 27 juin 2002 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

29/06/2002 29474 33708