help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
297 résultats trouvés
page sur 20
Date Nature Intitulé Moniteur Page  
29/06/2002 RINAMI

Règlement du 29 juin 2002 - Institut national d'assurance maladie-invalidité - Recommandations et standards - Nomenclature des prestations de santé

29/06/2002 29534
28/06/2002 AvisAF

Avis du 28 juin 2002 - Institut belge des services postaux et des télécommunications - Communication relative à la mise à disposition des accords d'interconnexion conclus par des organismes puissants

28/06/2002 29416
28/06/2002 AvisAF

Avis du 28 juin 2002 - Communication de la liste des zones excédentaires

28/06/2002 29425
28/06/2002 MBVO

Ministerieel besluit van 28 juni 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

29/06/2002 29611
28/06/2002 CircAF
420

Circulaire ministérielle n° 420 du 28 juin 2002 relative à la notification des médicaments homéopathiques

09/07/2002 30743
28/06/2002 DVO

Decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding

11/07/2002 31072
28/06/2002 AMAF

Arrêté ministériel du 28 juin 2002 - Modification des normes et prescriptions afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation (approbation)

17/07/2002 32368
28/06/2002 OmzVO
BA-2002/10

Omzendbrief BA-2002/10 van 28 juni 2002 betreffende het inzage- en afschriftrecht van de leden van de gemeenteraden, de politieraden, de provincieraden en de raden voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot e-mailberichten en geïnformatiseerde stukken

19/07/2002 32644
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 houdende de organisatie van de Vlaamse Monumentenprijs

20/07/2002 32691
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs

25/07/2002 33183
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2002-2003

25/07/2002 33184
28/06/2002 DVO

Decreet van 28 juni 2002 houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen en de Slotakte, ondertekend in Nice op 26 februari 2001

01/08/2002 33750
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

01/08/2002 33752
28/06/2002 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen

01/08/2002 33776
28/06/2002 DVO

Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen - I

14/09/2002 40896