help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/1994
Editie:2
Pagina:24838
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 23593
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/03/1992

Artikelen 1, § 3, 1°, 25, tweede lid, 27, tweede lid, 51, § 2, derde lid: Dag van bekendmaking

Voor de ambtenaren van de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen in de mate dat ze optreden in toepassing van de decreten die opgenomen werden krachtens artikel 138 van de Grondwet: 01/01/1994 ("Onverminderd de toepassing van het voorgaande lid", met name: "Met uitzondering van de artikelen 1, § 3, 1°, 25, tweede lid, 27, tweede lid, 51, § 2, derde lid die in werking treden de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, heeft dit besluit uitwerking met ingang van 7 maart 1992."

Periode van geldigheid van 07/03/1992 tot 08/01/2001