help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/2019
Pagina:31794
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 27: 01/01/2020 (uiterste datum) (art. 43, eerste lid en derde lid)
Art. 28: dag van bekendmaking (art. 43, tweede lid)
Art. 29 tot 35: 01/01/2020 (uiterste datum) (art. 43, eerste lid en derde lid)
Art. 36 tot 39: dag van bekendmaking (art. 43, tweede lid)
Art. 40 tot 42: 01/01/2020 (uiterste datum) (art. 43, eerste lid en derde lid)
Art. 43: dag van bekendmaking (art. 43, tweede lid)

- Temporeel toepassingsgebied van deze wet: ze is van toepassing op de plaatsvervangende rechters en raadsheren benoemd voor de datum van haar inweerkingtreding. (art. 41)

- "Art. 42. De plaatsvervangende rechters en raadsheren benoemd vóór de inwerkingtreding van deze wet worden geacht geslaagd te zijn voor het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, bedoeld in artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek.

- Overgangsbepalingen: art. 40

Periode van geldigheid van 29/03/2019 tot ...
Opmerkingen 1) Oorsprong van deze tekst en advies van de Raad van State: het wetsvoorstel dat werd gestemd, vindt zijn oorsprong in de tekst van een voorontwerp van wet waarover de Raad van State advies nr. 63784 verleende. U kan het voorontwerp van wet en het advies raadplegen op de website van de Raad van State of in de parlementaire stukken:
- http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/63784/ontwerp en
www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/63784.pdf
- http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3523/54K3523003.pdf

2) De referenties aan de parlementaire stukken (Kamer van Volksvertegenwoordigers), zoals bekendgemaakt in de Nederlandse tekst van het BS 29/03/2019, zijn onjuist.