help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/2018
Pagina:59220
Advies van de Raad van State 63314
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019 maar art. 15, 2de lid vermeldt: "De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de datum vanaf wanneer de geneeskundige verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 4°bis, 5°, b) tot e), 6° en 20°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, de bedragen die zijn vastgesteld in de overeenkomsten bedoeld in artikel 46 van dezelfde wet en het budget van financiële middelen worden opgenomen in het globaal prospectief bedrag per opname."

Overgangsbepalingen: art. 16 en 17

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 7: uitvoering: het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar T wordt bekendgemaakt in het BS. Vb.: voor het jaar 2019, zie: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2018-12-31&numac=2018015741