help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
202 résultats trouvés
page sur 9
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
28/02/2021 AR

Arrêté royal du 28 février 2021 abrogeant l'arrêté royal du 12 juin 2012 relatif à une enquête annuelle par sondage concernant des stocks de moût de raisin et de vin détenus par les commerçants au 31 juillet

05/03/2021 19016 68638
28/02/2021 L

Loi du 28 février 2021 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants

25/03/2021 28017 68701
26/02/2021 AMRBC

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 février 2021 modifiant l'arrêté de police du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

01/03/2021 18301 --
26/02/2021 AMRBC

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 février 2021 modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires

01/03/2021 18303 --
26/02/2021 AMRBC

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 février 2021 prolongeant l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19

01/03/2021 18306 --
26/02/2021 DVO

Decreet van 26 februari 2021 tot het verlenen van noodleningen in de sportsector aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen naar aanleiding van de coronacrisis

04/03/2021 18894 V
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende de inschakeling van exploitanten van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in het vervoer van personen van en naar een vaccinatiecentrum in het kader van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19

04/03/2021 18898 D
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 houdende de verlenging van de duur van de civiele noodsituatie en de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus

05/03/2021 19348 68874
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

05/03/2021 19351 D
26/02/2021 MBVO

Ministerieel besluit van 26 februari 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft het bepalen van het subsidiesysteem en het percentage voor maart 2021

08/03/2021 19809 D
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun van het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus

09/03/2021 19991 68799
26/02/2021 MBVO

Ministerieel besluit van 26 februari 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun van het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus

09/03/2021 20058 68902
26/02/2021 AR

Arrêté royal du 21 février 2021 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable aux membres du personnel de « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (l'Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale)

12/03/2021 20441 --
26/02/2021 DVO

Decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van artikel 3 en 8 van het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie

17/03/2021 22257 67961
26/02/2021 DVO

Decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand

17/03/2021 22259 68036
26/02/2021 DVO

Decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling

17/03/2021 22261 67899
26/02/2021 AR

Arrêté royal du 26 février 2021 modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence

22/03/2021 23047 Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 68513 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 68513
26/02/2021 AR

Arrêté royal du 26 février 2021 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17/40 du 15 décembre 2020, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement

22/03/2021 23042 --
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham'

22/03/2021 23652 68703
26/02/2021 DVO

Decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving

23/03/2021 23770 68156
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van besluiten over de ecologiepremie, de strategische ecologie-investeringen, de strategische transformatiesteun, de Screen Flanders, ecologisch en veilig transport, de kmo-portefeuille/groeisubsidie, de compensatie indirecte emissiekosten, het ondernemerschap, de bedrijventerreinen, bedrijvencentra/doorgangsgebouwen en EFRO, wat betreft de aanpassingen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en de voorwaarden voor ondernemingen in moeilijkheden

24/03/2021 27909 68655
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur

25/03/2021 28034 68757
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft het gebruik van debietmeters in bewerkings- en verwerkingseenheden

25/03/2021 28035 68135
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag

25/03/2021 28042 68880
26/02/2021 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 over de modaliteiten voor een kortere terugvorderingstermijn voor technische installaties bij gesubsidieerde onderwijsinfrastructuur

30/03/2021 30534 68758