help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot bepaling van de specifieke regelingen van het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1999
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/1999
Pagina:36268
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Overgangsbepaling : BVR 30/06/2006, art. 173 : tot de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling, vermeld in artikel 47, § 1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 44 van het decreet van 24 maart 2006, blijft de huidige regeling, met uitzondering van artikel 7, 8 en 9
Gelden met dien verstande dat de bevoegdheden van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij worden toevertrouwd aan het agentschap Inspectie RWO van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed, hierna Inspectie RWO te noemen, of aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, hierna VMSW te
Noemen, opgericht overeenkomstig artikel 30 van de Vlaamse Wooncode, zoals hierna is bepaald :
1° de procedure van machtiging of goedkeuring wordt vervangen door een overleg met de VMSW met melding
Aan Inspectie RWO, waarbij de VMSW Inspectie RWO informeert over het resultaat van het overleg;
2° de meldingen, vermeld in artikel 5, 1°, 2°, 3° en 7°, van voormelde regeling gebeuren aan de VMSW en de
Overige meldingen aan Inspectie RWO;
3° de VMSW houdt alle gegevens over de sociale huisvestingsmaatschappijen ter beschikking van Inspectie RWO
En van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;
4° in geen geval kan er afbreuk worden gedaan aan de toezichtsbepalingen van artikel 29bis en 47 van de Vlaamse
Wooncode.

Periode van geldigheid van 08/10/1999 tot 01/07/2006