help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 8 januari 1992 houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van art. 34, 10°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de vervoerkosten van de prematuren en pasgeborenen wier leven wordt bedreigd of die een risico op blijvende neurologische sequelen lopen]
Koninklijk besluit van 8 januari 1992 houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 23, 11°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de vervoerkosten van de prematuren en pasgeborenen wier leven wordt bedreigd of die een risico op blijvende neurologische sequelen lopen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1992
Pagina:3115
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/03/1992