help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 november 1975 tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 oktober 1973 tot vaststelling van de maximumkostprijs per bed die in aanmerking dient genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 maart 1965 betreffende de staatstussenkomst inzake toelagen aan de ondergeschikte besturen aan instellingen van openbaar nut en aan verenigingen zonder winstoogmerk voor het bouwen, vergroten, verbouwen van gesloten psychiatrische inrichtingen of diensten, voor het uitvoeren van grove herstellingswerken aan deze inrichtingen of diensten, alsmede voor hun uitrusting en eerste meubilering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/1976
Pagina:160
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/01/1976 tot ...