help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten voor elektro-intensieve ondernemingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/02/2018
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/03/2018
Page:30856
Avis du Conseil d'Etat 62797
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

Art. 4: "treedt in werking op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, vast te stellen datum die niet vroeger kan zijn dan alvorens de Europese Commissie een besluit heeft genomen waaruit blijkt dat de in die artikelen vervatte regeling geen staatssteun of met de interne markt verenigbare staatssteun zijn"

Temporeel toepassingsgebied van de artikelen 2 en 3: "Artikel 6.6.1 tot en met 6.6.4 en artikel 12.3.16 van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals ingevoegd bij artikel 2 en 3, zijn voor het eerst van toepassing op de inleveringsperiode, vermeld in artikel 7.1.10 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, die eindigt op 31 maart 2019." (art. 6, tweede lid).

Période de vigueur du 29/03/2018 au ...