help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/12/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2015
Editie:2
Pagina:80634
  • 04/10/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 43 tot 115 en 134 tot 153
  • 17/06/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 1, 14 tot 26, 29, 32, 38, 39 en 42
  • 25/01/2016 (Rechtzetting)
    Art. 91, 92, 117, 119 en 141
Advies van de Raad van State 58332 + 58555 + 58638
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2 en 3: 01/01/2016 (art. 4)
Art. 5 tot 7: 01/01/2017 (art. 8)
Art. 9 tot 11: 01/01/2018 (art. 12)
Art. 14 tot 15: 01/01/2016 (art. 16)
Art. 17: 01/04/2016 (art. 18)
Art. 19: 01/01/2018 (art. 20)
Art. 21 en 22: 01/04/2016 (art. 23)
Art. 24 en 25: 01/01/2018 (art. 26)
Art. 27: 10de dag na bekendmaking
Art. 28 tot 30: 01/01/2016 (art. 42)
Art. 31 tot 39: 01/01/2015 (art. 42)
Art. 40 tot 41: 01/01/2016 (art. 42)
Art. 43 tot 84: van toepassing op de meerwaarden gerealiseerd hetzij op beursgenoteerde aandelen, opties, warrants of andere financiële instrumenten verworven vanaf 1 januari 2016 onder bezwarende titel, of, in geval van ongedekte verkoop, verkocht vanaf 1 januari 2016 (art. 85)
Art. 86 tot 89: van toepassing op de investeringen aangeschaft of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2016 (art. 90)
Art. 91 tot 93: van toepassing op de vanaf 1 januari 2016 betaalde of toegekende inkomsten (art. 94)
Art. 95 en 96: van toepassing op de investeringen aangeschaft of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2016 op voorwaarde dat uit een beslissing genomen door de Europese Commissie blijkt dat de in deze afdeling bedoelde bepalingen geen onverenigbare staatsteun vormen, als bedoeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (art. 100)
Art. 97: 01/01/2016 "op voorwaarde dat uit een beslissing genomen door de Europese Commissie blijkt dat de in dit artikel bedoelde bepaling geen onverenigbare staatsteun vormt, als bedoeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie" (art. 101)
Art. 98 en 99: van toepassing op de investeringen aangeschaft of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2016 op voorwaarde dat uit een beslissing genomen door de Europese Commissie blijkt dat de in deze afdeling bedoelde bepalingen geen onverenigbare staatsteun vormen, als bedoeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (art. 100)
Art. 102 tot 108: vanaf aanslagjaar 2016 (art. 109)
Art. 110: 01/01/2016 (art. 111)
Art. 112: 01/01/2016 (art. 112)
Art. 113 en 114: 01/01/2016 (art. 115)
Art. 116: 01/01/2016 en houdt op uitwerking te hebben op 31/12/2016 (art. 121)
Art. 117: 01/01/2017 en houdt op uitwerking te hebben op 31/12/2017 (art. 121)
Art. 118: 01/01/2018 en houdt op uitwerking te hebben op 31/12/2018 (art. 121)
Art. 119: 01/01/2019 en houdt op uitwerking te hebben op 31/12/2019 (art. 121)
Art. 120: 01/01/2020 (art. 121)
Art. 122 tot 132: 01/01/2016 (art. 133)
Art. 134 en 135: 01/01/2016 (art. 136)
Art. 137: 01/04/2016 en van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 april 2016 (art. 138)
Art. 139: 31/12/2015 (art. 153)
Art. 140: 01/01/2016 en van toepassing op de bezoldigingen van werknemers die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016 (art. 153)
Art. 141: 01/01/2018 en van toepassing op de bezoldigingen van werknemers die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018 (art. 153)
Art. 142/A: vanaf aanslagjaar 2017 (art. 153)
Art. 142/B: vanaf aanslagjaar 2019 (art. 153)
Art. 142/C: vanaf aanslagjaar 2020 (art. 153)
Art. 143: vanaf aanslagjaar 2017 (art. 153)
Art. 144: vanaf aanslagjaar 2019 (art. 153)
Art. 145: vanaf aanslagjaar 2020 (art. 153)
Art. 146: vanaf aanslagjaar 2017 (art. 153)
Art. 147: vanaf aanslagjaar 2017 (art. 153)
Art. 148: vanaf aanslagjaar 2017 (art. 153)
Art. 149: vanaf aanslagjaar 2020 (art. 153)
Art. 150: vanaf aanslagjaar 2019 (art. 153)
Art. 151: vanaf aanslagjaar 2020 (art. 153)
Art. 152: vanaf aanslagjaar 2017 (art. 153)

Overgangsbepalingen: art. 13

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...
Opmerkingen Autonome normatieve bepaling: art. 27: "De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na overleg met de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers die hoofdzakelijk of onder meer bouwactiviteiten uitvoeren, de wijze waarop de patronale bijdragen worden verminderd voor een totaal bedrag van 604,9 miljoen euro voor ondernemingen die bouwactiviteiten uitoefenen.
De opdracht aan de Koning toevertrouwd in het eerste lid verstrijkt op 30 juni 2018. De besluiten genomen krachtens het eerste lid houden op uitwerking te hebben op het einde van de zesde maand volgend op hun inwerkingtreding, tenzij zij, voor die dag en in ieder geval ten laatste op 31 december 2018, bij wet zijn bekrachtigd.
De besluiten die bij wet zijn bekrachtigd zoals bedoeld in het tweede lid kunnen niet dan bij wet worden opgeheven, gewijzigd, aangevuld of vervangen."