help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Programmawet van 28 juni 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/2013
Editie:2
Pagina:41480
 • 03/04/2014 (Duitse vertaling)
  Art. 2 tot 7, 14, 115 en 116
 • 17/12/2013 (Rechtzetting)
  art. 24
 • 05/12/2013 (Duitse vertaling)
  Art. 1, 15 tot 39, 54 tot 61, 67 tot 70, 75 tot 111 en 114
 • 21/10/2013 (Duitse vertaling)
  Art. 40 tot 51
Advies van de Raad van State 53384
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2 en 4: van toepassing vanaf aanslagjaar 2014.
Art. 3a en 5a: oorspronkelijk bepaald op 01/102014. Deze datum is echter gewijzigd door het artikel 7 van de W 18/12/2015 die bepaalt dat "De artikelen 3a en 5a zijn van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 oktober 2014"
Art. 3b en 5b: van toepassing op de inbrengen gedaan vanaf 1 juli 2013
Art. 6: 01/07/2013 en kan slechts toegepast worden op de inbrengen die tot stand zijn gekomen in het boekjaar dat afgesloten wordt vóór 1 oktober 2014.
Art. 11 is van toepassing op alle akten en geschriften die vanaf 1 juli 2013 tot de formaliteit worden aangeboden.
Art. 12 is van toepassing vanaf 1 juli 2013; het is eveneens van toepassing op de authentieke akten die vanaf 1 juli 2013 tot de formaliteit worden aangeboden indien ze een overeenkomst vaststellen die ook is vastgesteld in een onderhandse akte dagtekenend van voor die datum.
Art. 22, 24, 38, 59 tot 63, 71 tot 73: 01/01/2013
Art. 36 en 55: 01/08/2013 ("op de eerste dag van de maand na die waarin deze wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 42 tot 44, 46 tot 48: 01/01/2014 (KB 22/05/2014); buitenwerkingtreding: zie de analyse en art. 51 zoals gewijzigd door art. 79, W 25/04/2014: "De Koning kan de datum vaststellen waarop de artikelen 43, 44 en 47 buiten werking treden."
Art. 49: 01/01/2014 en 01/08/2013, wat betreft de invoeging van een art. 120bis, derde lid, tweede zin (KB 22/05/2014)
Art. 57: 01/01/2014 en 01/08/2013, wat betreft de invoeging van een art. 9, tweede lid, tweede zin (KB 22/05/2014)
Art. 65, 103 tot 110, 112: 01/01/2014
Art. 67 tot 69: 01/01/2014 en van toepassing op de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2014
Art. 75 tot 92, 93, §§1 tot 4, 94 tot 102: 01/01/2013 en eveneens toepasselijk op de op 31 december 2012 lopende pensioenen en cumulaties. Ook van toepassing op de gewaarborgde minimumbedragen inzake rustpensioenen voortvloeiend uit de toepassing van artikel 140, § 3 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, zonder dat zij evenwel aan de betrokkene een hoger minimumpensioenbedrag kunnen opleveren dan datgene dat hij werkelijk genoot op 31 december 2012.
Art. 93, § 5: 01/09/2013 (op de eerste dag van de tweede maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad)
Art. 101: TT (zie de analyse)
Art. 103 tot 110: 01/01/2014
Art. 112: 01/01/2014
Art. 115: 01/07/2013

Overgangsbepalingen: art. 102, derde lid

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...
Opmerkingen Autonome bepaligen over de pensioenen: art. 75 tot 109 (Titel 8 - Pensioenen; hoofdstuk 1: "Regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen"; hoofdstuk 2: "Pensioenbonus in de pensioenregelingen van de overheidssector")