help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
309 résultats trouvés
page sur 13
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
31/03/2006 AMRW

Arrêté ministériel du 31 mars 2006 modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 portant exécution pour l'aéroport de Liège-Bierset de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne

07/04/2006 19443 40103
31/03/2006 Statuts

Statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures - modifications statutaires

11/04/2006 19923 --
31/03/2006 BVR

NIEUW OPSCHRIFT [Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool] Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

19/04/2006 21029 39880
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning

20/04/2006 21215 --
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Betonstructuren

20/04/2006 21217 --
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Begroting en Boekhouding

20/04/2006 21219 --
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Geotechniek

20/04/2006 21220 --
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Maritieme toegang

20/04/2006 21222 --
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Juridische dienstverlening

20/04/2006 21224 --
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Metaalstructuren

20/04/2006 21225 --
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Personeel en Logistiek

20/04/2006 21227 --
31/03/2006 A

Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Waterbouwkundig laboratorium

20/04/2006 21229 --
31/03/2006 A

Besluit van de leidend ambtenaar van 31 maart 2006 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de afdelingshoofden en het hoofd van de Managementondersteunende Diensten van het departement Landbouw en Visserij

21/04/2006 21405 --
31/03/2006 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Chartreuse"

24/04/2006 21544 39964
31/03/2006 MBVO

NIEUW OPSCHRIFT [Ministerieel besluit van 31 maart 2006 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het energiebeleid aan personeelsleden van het VEKA] Ministerieel besluit van 31 maart 2006 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het energiebeleid aan personeelsleden van het Vlaams Energieagentschap en tot aanpassing van de regelgeving inzake het energiebeleid als gevolg van het bestuurlijk beleid

25/04/2006 21751 --
31/03/2006 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende opschorting van de weerwerkpremie

26/04/2006 21911 D
31/03/2006 A

Arrêté du Service de Régulation de Transport ferroviaire et de l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National du 31 mars 2006 fixant le contenu et les modalités de publication des conditions d’utilisation des installations aéroportuaires à l’aéroport de Bruxelles-National

03/05/2006 22910 U - D
31/03/2006 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, wat betreft de datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" en de overdracht van de goederen, de rechten en verplichtingen

12/05/2006 24544 D
31/03/2006 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij

12/05/2006 24546 39959
31/03/2006 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

12/05/2006 24548 39962
31/03/2006 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

12/05/2006 24550 39958
31/03/2006 DVO

Decreet van 31 maart 2006 tot overname van personeelsleden van VZW Info-Toerisme door het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen

16/05/2006 25082 39103 + 37888
31/03/2006 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid

16/05/2006 25090 39066
31/03/2006 DVO

Decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg

19/05/2006 25659 39338
31/03/2006 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

19/05/2006 25661 --