help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

refLex: databanken - Wetgeving bij de Raad van State

Welkom bij de databanken "Wetgeving" van het Coördinatiebureau van de Raad van State. In toepassing van het koninklijk besluit van 13 juli 2004 ter uitvoering van artikel 77, lid 1, 3° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, worden deze databanken kosteloos ter beschikking gesteld van het publiek.
Aansprakelijkheid
De databanken van deze site zijn ontworpen als een hulpmiddel bij het opzoeken van juridische normen. Zij worden dagelijks bijgewerkt. Hoewel de samenstelling van deze databanken met de nodige zorgvuldigheid gebeurt, kan geen garantie gegeven worden omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze site. De Raad van State kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze of van een andere site, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De gebruiker wordt uitgenodigd om de gegevens te controleren en eventuele onjuistheden en leemtes te melden (refLex@raadvst-consetat.be).

Chrono: Wetgevende teksten en besluiten met een reglementair karakter, vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof, vernietigingsarresten van de Raad van State met betrekking tot reglementaire besluiten en omzendbrieven met een algemeen karakter.

Wetgevende teksten en besluiten met een reglementair karakter, vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof, vernietigingsarresten van de Raad van State met betrekking tot reglementaire besluiten en omzendbrieven met een algemeen karakter.

Bijwerking van de databank

April 1487 tot heden.

Volledigheid

Volledig voor alle nog geldende teksten, zij het met verschillende analyseniveaus al naar gelang de behandelde periode; volledig voor alle niet meer geldende teksten vanaf 1977 tot heden en de teksten met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten die werden afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Parlement: Voorstellen, ontwerpen en andere parlementaire stukken met betrekking tot die voorstellen en ontwerpen.

Voorstellen, ontwerpen en andere parlementaire stukken met betrekking tot die voorstellen en ontwerpen.

Bijwerking van de databank

Zittingsperiode 1993/1994 tot heden.

Volledigheid

Volledig voor alle wetgevende vergaderingen.

Grondwettelijk Hof: Lijst van de ingestelde beroepen ingediend bij het Grondwettelijk Hof en hun arresten, en de aan dit hof gestelde prejudiciële vragen.

Lijst van de ingestelde beroepen ingediend bij het Grondwettelijk Hof en hun arresten, en de aan dit hof gestelde prejudiciële vragen.

Bijwerking van de databank

1985 tot heden.

Volledigheid

Volledig, bijwerking op basis van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Beroep Raad van State: Beroepen ingediend bij de Raad van State met betrekking tot reglementaire akten en de arresten terzake.

Beroepen ingediend bij de Raad van State met betrekking tot reglementaire akten en de arresten terzake.

Bijwerking van de databank

1987 tot heden.

Volledigheid

Volledig.

Verdragen: Internationale akten met inbegrip van toetredingen, opzeggingen en wijzigingen.

Internationale akten (met inbegrip van de Verdragen van de Europese Unie, de Europese Gemeenschappen en de Benelux Unie). Bronnen: voornamelijk het Belgisch Staatsblad en het Repertorium van de door België gesloten verdragen voor de periode van 1830 tot 1986, zoals verzameld door I. De Troyer

Bijwerking van de databank

van 30 mei 1814 tot heden

Volledigheid

zo volledig mogelijk

Europa: Richtlijnen en een selectie van andere akten van de Europese Unie van belang voor het intern recht.

Afgeleid recht van de Europese Unie en de Europese Gemeenschappen

Bijwerking van de databank

van 25 maart 1957 tot heden

Volledigheid

selectie van akten van afgeleid recht van de Europese Unie en de Europese Gemeenschappen die behoren tot het juridisch kader van akten van intern recht

Benelux: Reglementaire akten die uitgaan van de Benelux Economische Unie.

Afgeleid recht van de Benelux Unie

Bijwerking van de databank

van 17 april 1948 tot heden

Volledigheid

selectie van akten van afgeleid recht van de Benelux Unie die behoren tot het juridisch kader van akten van intern recht


27/02/2024 - Door technische problemen kunnen er gegevens ontbreken in refLex. Gebruik dus de resultaten van uw zoekopdrachten met voorzichtigheid.