help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 31/08/1999
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/03/2000
Page:6777
Avis du Conseil d'Etat 29437
Entrée en vigueur / Effet Zie artikel 60: 01/08/1999, met uitzondering van :
1° artikel 3, 12°, dat uitwerking heeft met ingang van 01/09/1998;
2° artikel 5, § 1, 4° en 5°, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, zoals gewijzigd door artikel 7 van dit besluit, heeft uitwerking met ingang van 01/09/1998;
3° artikel 15 dat voor het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra in werking treedt op 02/01/2000.

Période de vigueur du 01/09/1998 au ...