help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 september 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Bijzonder Kinderbijslagfonds voor de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten, in geval van laattijdige betaling, de werkgever vrijstelling of vermindering van de bijdrageopslag en van de verwijlintrest mag verlenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/1982
Pagina:12561
Advies van de Raad van State 14217
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/11/1987 tot ...