help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 26158 van 7 februari 1986

"Artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen wordt vernietigd in zover het betrekking heeft op het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van de verstrekkingen 5701 tot 5725 en 5727, bedoeld in de artikelen 20, § 1, g en 22 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 november 1973 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/1986
Nummer: 26158
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 19/04/1986
Pagina:5429
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 23/03/1982

Periode van geldigheid van 23/03/1982 tot ...