help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/2019
Pagina:38601
Advies van de Raad van State 64100
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/04/2019 (10de dag na bekendmaking) "voor de overheidsopdrachten en concessies die zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf die datum, alsook voor de opdrachten en concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor een overheidsopdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels bepaald voor de Europese bekendmaking, is de in aanmerking te nemen datum van bekendmaking deze van de bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen" (art. 26, eerste lid)

Art. 6: te bepalen door de Koning (art. 26, derde lid). Deze datum is vastgesteld bij KB 09/03/2022, art. 1, zoals gewijzigd bij KB 04/09/2023, art. 4, op respectievelijk 01/10/2022, 01/04/2023 en 01/03/2024, nl.: "1° de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van zes maanden die ingaat op de dag na de bekendmaking van het onderhavige besluit in het Belgisch Staatsblad, voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor Europese bekendmaking, die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsmede voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvoor, bij gebreke van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor deze overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten is de in aanmerking te nemen datum van bekendmaking deze van de bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen;
2° de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van twaalf maanden die ingaat op de dag na de bekendmaking van het onderhavige besluit in het Belgisch Staatsblad, voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor Europese bekendmaking maar hoger of gelijk is aan 30 000 euro exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsmede voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvoor, bij gebreke van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
3° op 1 maart 2024, voor de overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30 000 euro exclusief belasting over de toegevoegde waarde en waarbij:
A) vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte; of
B) vanaf die datum een bestelling wordt verstuurd, bij gebreke van een uitnodiging tot het indienen van een offerte."

Art. 9: 01/04/2019 "voor alle overheidsopdrachten en concessies, met inbegrip van de lopende overheidsopdrachten en concessies" (art. 26, tweede lid)
Art. 14: te bepalen door de Koning (art. 26, derde lid). Deze datum is vastgesteld bij KB 09/03/2022, art. 1, zoals gewijzigd bij KB 04/09/2023, art. 4 (zie de tekst hierboven bij artikel 6)
Art. 17: 01/04/2019 "voor alle overheidsopdrachten en concessies, met inbegrip van de lopende overheidsopdrachten en concessies" (art. 26, tweede lid)
Art. 20: te bepalen door de Koning (art. 26, derde lid). Deze datum is vastgesteld bij KB 09/03/2022, art. 1, zoals gewijzigd bij KB 04/09/2023, art. 4 (zie de tekst hierboven bij artikel 6)
Art. 24: 01/04/2019 "voor alle overheidsopdrachten en concessies, met inbegrip van de lopende overheidsopdrachten en concessies" (art. 26, tweede lid)


Periode van geldigheid van 01/04/2019 tot ...