help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 houdende aanpassing van de besluiten van de Vlaamse Regering aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/2019
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/2019
Pagina:27327
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65048
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/05/2018

Art. 6 en 19, 2°: "op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer"
Art. 44: 01/01/2019Periode van geldigheid van 25/05/2018 tot ...