help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 22/03/2013
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/05/2013
Page:26417
Avis du Conseil d'Etat 52601
Entrée en vigueur / Effet 17/05/2013 ("op de dag die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad")
Art. 69 tot 72: "op de dag dat het decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in werking treedt" (dit decreet bestaat nog niet op de datum van de bekendmaking van BVR 22/03/2013; zie Vl. Parl. Stuk 1966 (2012-2013) nr. 1; http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=872482)

Overgangsbepalingen: art. 75 en 76

Période de vigueur du 17/05/2013 au ...