help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 191170 van 9 maart 2009

"Vernietigd wordt de omzendbrief nr. B.A. 96/7 van 2 augustus 1996 betreffende "Algemene weddeschaalherziening en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen - Evaluatie", "in zoverre [daarbij] wordt voorgeschreven dat de secretaris van het OCMW aan een verplichte evaluatieprocedure onderworpen is en waarbij de provinciegouverneurs verzocht worden de gemeenteraadsbesluiten die afwijken van [de genoemde] omzendbrief in hun uitvoering te schorsen"."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 09/03/2009
Numéro: 191170
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge Non publié
Entrée en vigueur / Effet Autorité absolue de chose jugée: date de l'arrêt

Effet: date de l'acte contenant la disposition annulée: 02/08/1996

Période de vigueur du 02/08/1996 au ...