help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 30. Juni 1993 zur Abänderung von Kapitel X des Königlichen Erlasses vom 15. Januar 1974 zur Anwendung von Artikel 160 des Königlichen Erlasses vom 22. März 1969 zur Festlegung des Statuts der Mitglieder des Direktions- und Lehrpersonals, des Erziehungshilfspersonals, des Paramedizinischen Personals der Staatlichen Einrichtungen für Vor-, Primar-, Sonder-, Mittel, technischen, Kunst- und Normalschulunterricht und der von diesen Einrichtungen abhängenden Internate sowie der Personalmitglieder des mit der Aufsicht über diese Einrichtungen beauftragten Inspektionsdienstes

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 30 juni 1993 tot wijziging van hoofdstuk X van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen bij toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1993
Pagina:19928
Advies van de Raad van State 22405
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1992