help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/1976
Pagina:9876
  • 18/04/2016 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 131/2015 van 1 oktober 2015. Dit arrest vernietigt artikel 20 van de programmawet van 28 juni 2013 waarbij een artikel 57sexies wordt ingevoegd in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in zoverre het de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toestaat dringende medische hulp te weigeren aan de vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een beperkt verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wegens een arbeidskaart B of een beroepskaart.
  • 26/11/1976 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 11905
Inwerkingtreding / Uitwerking art. 5 tot 23: 01/01/1977
De overige bepalingen van deze wet hebben uitwerking op de dag van de installatie van de raad voor maatschappelijk welzijn volgend op de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976.
Artikel 60: 01/01/1996 (W 29/04/1996)
art. 68bis, 68ter, 68quater: 01/09/1989 (KB 22/08/1989)

Opmerkingen