help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 september 1972 tot uitvoering van : 1° artikel 1bis der wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof ; 2° de artikelen 2, sub A, 4°, en 3, sub C en D, der op 11 augustus 1923 samengeordende wetten op de militaire pensioenen; 3° artikel 52, vierde lid , eerste volzin, van de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 3 juni 1971 ; 4° artikel 392, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alle gewijzigd bij de wet van 17 juni 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/09/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/1972
Pagina:11717
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 11604
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1970

Periode van geldigheid van 01/01/1970 tot ...