help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Wet van 18 december 1986 houdende bevoegdverklaring van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen tot invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor rekening van de Gemeenschappen, de Gewesten en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen]
Wet van 18 december 1986 houdende bevoegdverklaring van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen voor rekening van de gemeenschaps- en gewestinstellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/02/1987
Pagina:2534
Advies van de Raad van State 16757
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/03/1987 tot ...
Opmerkingen Wat betreft de bevoegdheid van de ambtenaren van de Comités tot aankoop van onroerende goederen, ziet u de programmawet van 06/07/1989, art. 61.