help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 11/89 van 11 mei 1989

«(...)
vernietigt :
1. artikel 55, § 1, 1, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, in zoverre de plaatsen bedoeld in dat artikel een woning uitmaken in de zin van artikel 10 van de Grondwet;
2. in artikel 55, § 2, van voormeld decreet, de woorden ", die bewijskracht hebben tot het tegendeel bewezen is";
3. artikel 57 van voormeld decreet in zijn geheel;
4. artikel 58 van voormeld decreet, waar het de verbeurdverklaring regelt van de werktuigen en de vervoermiddelen. Door de verbeurdverklaring te regelen van de afval en de verpakking gaat het de bevoegdheid van de decreetgever niet te buiten waar die verbeurdverklaring een beveiligingsmaatregel uitmaakt;
5. artikel 60 van voormeld decreet, in de enkele mate dat een andere persoon dan die welke veroordeeld werd, wordt aangeduid als "burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten";
6. artikel 62 van voormeld decreet in zijn geheel;
7. artikel 63 van voormeld decreet in zijn geheel.»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1989
Nummer: 11/89
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 31/05/1989
Pagina:9482
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking