help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/02/2019
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/03/2019
Edition:2
Page:31291
Avis du Conseil d'Etat 64336
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 6, tweede, derde en vijfde lid: 27/03/2024 ("vijf jaar na bekendmaking")
Art. 15: 27/03/2020 ("één jaar na bekendmaking")
Art. 16: 27/03/2025 ("zes jaar na bekendmaking")

Temporeel toepassingsgebied: "artikel 16 is niet van toepassing als de erkenningsplicht van het paramedisch beroep, vermeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van paramedische beroepen, vijf jaar na bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, in werking is getreden." (art. 41, tweede lid)

Overgangsbepalingen: art. 40

Période de vigueur du 06/04/2019 au ...