help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 06/07/2018
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/09/2018
Edition:1
Page:74062
Avis du Conseil d'Etat 63287
Entrée en vigueur / Effet Het decreet treedt in werking op 03/12/2018 (art. 229, eerste lid) met uitzondering van de bepalingen waarvan de datum van inwerkingtreding hierna bepaald wordt (art. 229, tweede tot en met zevende lid):
Art. 1: 15/09/2018
Art. 2: 01/01/2019
Art. 3, 1° tot en met 5°: 14/10/2018, wat betreft het op de hoogte brengen van de installatievergadering
Art. 4, 1° tot en met 3°: 14/10/2018, wat betreft de indiening van een akte van voordracht met het oog op de verkiezing van de voorzitter van de provincieraad
Art. 7: 14/10/2018, wat betreft de betwisting van geschillen die rijzen in het kader van de algehele vernieuwing van de bestuursorganen
Art. 17, 1°: 01/01/2020
Art. 23: 15/09/2018, wat betreft de vorming van de fracties
Art. 26, 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° en 11°: 01/01/2019
Art. 27, 1° tot en met 3°: 14/10/2018, wat betreft de indiening van een akte van voordracht met het oog op de verkiezing van de gedeputeerden
Art. 32: 01/01/2019
Art. 36, 1°: Te bepalen door de Vlaamse regering
Art. 36, 2°: 01/01/2019
Art. 87, 90, 93, 95, 96, 97, 99 en 100: 01/01/2020
Art. 104, 01/01/2021, wat betreft de vervanging van art. 152, tweede lid, van het Provinciedecreet
Art. 105: 01/01/2021
Art. 111: 01/01/2020
Art. 151, 1°: 01/01/2019
Art. 187: 01/01/2019
Art. 194: 01/01/2019
Art. 200, 1°: 01/01/2020, wat betreft het van toepassing maken van art. 141, 143, 145, 146, 147, 149, 150 en 155 van het Provinciedecreet
Art. 200, 1°: 01/01/2021, wat betreft het van toepassing maken van art. 152, tweede lid, en 153 van het Provinciedecreet
Art. 200, 2° en 3°: 01/01/2020
Art. 201 tot en met 203: 01/01/2019
Art. 229: 15/09/2018

Overgangsbepalingen: art. 222 tot 228

Opgelet: In bepaalde gevallen kan de Vlaamse regering op vraag van een provincieraad, welbepaalde artikelen van het Provinciedecreet van 09/12/2005 (zoals gewijzigd bij het DVO 06/07/2018) bij bepaalde provincies of bij bepaalde autonome provinciebedrijven in werking laten treden op 01/01/2019. Deze inwerkingtreding heeft voor de betrokken besturen of autonome provinciebedrijven tot gevolg dat andere bepalingen van het Provinciedecreet van 09/12/2005 (zoals gewijzigd bij het DVO 06/07/2018) in werking treden op 01/01/2020 (zie hiervoor de artikelen 224 en 227).


Période de vigueur du 15/09/2018 au ...