help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 240896 van 6 maart 2018

"De Raad van State vernietigt:
- het koninklijk besluit van 10 oktober 2011 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten houdende de uitbreiding van de beschermingsregeling tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen’;"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/2018
Nummer: 240896
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 10/10/2011

Periode van geldigheid van 10/10/2011 tot ...
Opmerkingen Het arrest vernietigt ook het koninklijk besluit van 7 november 2011 ‘tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen’ (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/11/07/2011003368/justel). Dit vernietigde besluit werd niet opgenomen in de databank wegens zijn individuele draagwijdte.