help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 september 2017 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/2017
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/2017
Editie:2
Pagina:86214
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 62052 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 62052
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2017 ("de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/10/2017 tot ...