help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 8 juli 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 (de Overeenkomst)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/2016
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/2016
Pagina:52750
Advies van de Raad van State 57733
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/09/2016 tot ...
Opmerkingen Art. 3: autonome bepalingen: o.m. machtiging aan de Vlaamse Regering om de nadere regels voor de oplegging van administratieve sancties als vermeld in artikel 24, § 2, van het samenwerkingsakkoord van 02/03/2007 en voor de uitvoering ervan vast te stellen.

Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 17/12/2015