help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van 1 april 2015 houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden en directeurs van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 01/04/2015
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 23/04/2015
Page:23135
Entrée en vigueur / Effet 01/04/2015
Art. 15, 5°: op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen en het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van “topstuk”, tot omzetting van de verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen, wat betreft de werking van de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed en tot wijziging van diverse andere bepalingen.
Art. 17: 01/10/2015

Période de vigueur du 01/04/2015 au 31/12/2015
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.