help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 27 februari 2015 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 27/02/2015
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/03/2015
Page:16707
Avis du Conseil d'Etat 56352
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking van art. 2: inwerkingtreding van het op 23/03/2015 bekrachtigde besluit: de eindtermen treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar, vanaf het schooljaar 2014-2015
Période de vigueur du 23/03/2015 au ...