help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 05/09/2014
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/10/2014
Page:83021
Avis du Conseil d'Etat 56516
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2014

Temporeel toepassingsgebied: Het besluit is van toepassing op de verbintenissen die worden aangegaan vanaf 1 januari 2015. Dit besluit is, met uitzondering van de verbintenisaantallen, vermeld in artikel 11, § 1, van dit besluit, van
Toepassing op de verbintenissen die nog lopen op 1 januari 2015 en die zijn gesloten met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling. De verbintenisvoorwaarden van de verbintenissen die nog lopen op 1 januari 2015, worden aangepast aan de
Bepalingen van dit besluit. Als de landbouwer deze aanpassing niet aanvaardt, eindigt de verbintenis zonder dat
Terugbetaling wordt verlangd voor de periode waarin de verbintenis al is nagekomen.

Période de vigueur du 01/10/2014 au ...