help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 12/07/2013
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 02/09/2013
Page:60315
Avis du Conseil d'Etat 53181
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering: oorspronkelijk bepaald op 01/04/2015 (BVR 19/12/2014, art. 114, 1°) en uitgesteld tot 01/01/2019 (BVR 17/02/2017, art. 110, eerste lid)
Art. 35 en art. 59, eerste lid: oorspronkelijk bepaald op 01/04/2015 (BVR 19/12/2014, art. 114, 1°) en uitgesteld tot 01/04/2017 (BVR 17/02/2017, art. 110, eerste lid, 1° en 2°)
Art. 59, tweede lid: oorspronkelijk bepaald op de 10de dag na bekendmaking en uitgesteld tot 01/01/2019

Période de vigueur du 01/04/2017 au ...
Remarques Art. 59, tweede lid: tot uitvoering van deze bepaling blijven de volgende regelingen nog van toepassing zolang de minister (begrijp nader: de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie) dat noodzakelijk acht: enerzijds, artikel 1, 3 en 6 van het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 16 juli 2010 en anderzijds artikel 79, §1, van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, gewijzigd bij het decreet van 21 november 2008. Zie, wat betreft de tijdelijke handhaving van deze regelingen, het artikel 109, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 106, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling.