help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 juli 2011 tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/07/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/2011
Pagina:55650
  • 10/11/2011 (Duitse vertaling)
    Hoofdstukken 1 (art. 1 en 2) en 9 tot 11 (art. 31 tot 35)
Advies van de Raad van State 49160
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/08/2011 tot ...
Opmerkingen Art. 34: de Koning kan wettelijke bepalingen wijzigen:
"Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad kan de Koning, op advies van de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de nodige maatregelen treffen ter omzetting van de bepalingen die voortvloeien uit Europese richtlijnen en die betrekking hebben op de bepaling van de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.
De krachtens dit artikel genomen besluiten kunnen de geldende wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.
De in dit artikel bedoelde koninklijke besluiten hebben geen uitwerking meer indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen achttien maanden na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot op de datum van inwerkingtreding van de koninklijke besluiten. De door deze paragraaf aan de Koning verleende bevoegdheden vervallen op 31 december 2013."