help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2010
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/2011
Pagina:23844
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2010

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot 31/12/2010
Opmerkingen 1) Het voorliggend BVR 17/12/2010 werd enkel als voorbeeld opgenomen in de databank. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, worden de uitvoeringsbesluiten die berekeningselementen van de werkingsubsidie vastleggen die verband houden met art. 19 van het BVR van 14/12/2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, niet opgenomen in de databank.

2) Art. 5: individuele draagwijdte; wijzigingen niet opgenomen in de databank.