help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrêt du Conseil d’Etat n° 118576 du 24 avril 2003

"In de artikelen 4, 1°, 5, 1°, 6, 1°, 7, 8, en 9, 1° van het koninklijk besluit van 6 maart 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van bandagist, van orthesist, van prothesist en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee een bandagist, orthesist, prothesist door een arts kan worden belast (B.S. van 16 mei 1997) worden respectievelijk vernietigd : in
- artikel 4,1° : de woorden "houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont van ten minste drie jaar in een afdeling bandagen, aangevuld met twee jaar bedrijfsbeleidsgerichte cursussen, beiden gevolgd in een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, volgend op het hoger secundair onderwijs";
- artikel 5,1° : de woorden "houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont van ten minste drie jaar in een afdeling orthesen, aangevuld met twee jaar bedrijfsbeleidsgerichte cursussen, beiden gevolgd in een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, volgend op het hoger secundair onderwijs";
- artikel 6,1° : de woorden "houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont van ten minste drie jaar in een afdeling prothesen, aangevuld met twee jaar bedrijfsbeleidsgerichte cursussen, beiden gevolgd in een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, volgend op het hoger secundair onderwijs";
- artikel 7 : de woorden "1° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het beroep van bandagist of orthesist, aangevuld met de laatste twee jaren van de opleiding in het andere vakgebied dan datgene waarvoor de betrokkene een diploma heeft evenals de twee daarbijhorende jaren stage";
- artikel 8 : de woorden "1° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het beroep van orthesist of prothesist, aangevuld met de laatste twee jaren van de opleiding in het andere vakgebied dan datgene waarvoor de betrokkene een diploma heeft evenals de twee daarbijhorende jaren stage";
- artikel 9,1° : de woorden "ofwel houder zijn van de diploma's die toegang geven tot de combinatie van de beroepen bandagist-orthesist of van de beroepen orthesist-prothesist, aangevuld met de laatste twee jaren van de opleiding in het andere vakgebied dan die waarvoor de betrokkene een diploma heeft evenals de twee daarbijhorende jaren stage.
De duur van de stage moet gestaafd worden bij middel van documenten van de sociale zekerheid"."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 24/04/2003
Numéro: 118576
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 14/09/2004
Page:66871
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Autorité absolue de chose jugée: date de l'arrêt

Effet: date de l'acte contenant les dispositions annulées: 06/03/1997


Période de vigueur du 06/03/1997 au ...
Remarques L'énumération des dispositions annulées dans le MB du 14/09/2004 n'est pas correct. Voir le dispositif de l'arrêt et l'avis rectificatif.

"portant annulation [partielle], dans l’arrêté royal du 6 ma[rs] 1997 relatif au titre et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de bandagiste, d’orthésiste, de prothésiste et portant fixation de la liste de prestations techniques et de la liste des actes dont le bandagiste, l’orthésiste, le prothésiste peut être chargé par un médecin, des articles 4, 1°, 5, 1°, 6, 1°, 7, 8 et 9, 1°"