help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 3 maart 2000 houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 03/03/2000
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/03/2000
Page:10004
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2000, met uitzondering van :
1° de bepalingen van artikel 10 die in werking treden op de datum die de Vlaamse regering vaststelt;
2° de artikelen 11 en 18, 2° : 30/03/2000