help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 10/86 van 30 januari 1986

«(...)
1. het decreet [van 19 juli 1973 "tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet in de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen] wordt vernietigd in zoverre het toepassingsgebied ervan, zoals het is omschreven in art. 1, omvat de gemeenten of groepen van gemeenten van het Nederlandse taalgebied, palend aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat.bewoordingen vernietigd.
2. In artikel 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende bewoordingen vernietigd : "of die personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen".
3. Artikel 4, § 3, van hetzelfde decreet wordt vernietigd.
4. In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende bewoordingen vernietigd "alle boekhoudkundige documenten".»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1986
Nummer: 10/86
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 12/02/1986
Pagina:1710
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 19/07/1973

Periode van geldigheid van 19/07/1973 tot ...